Privacy Policy

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u als natuurlijke persoon verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of onze producten of wanneer u onze website bezoekt. Dit beleid is niet van toepassing als wij anonieme of zakelijke gegevens verwerken.

 

Wij zijn EuroFleet Consult NV/SA met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde (Belgium), Schaarbeeklei 613, RPR/RPM Brussel (ondernemingsnummer 0473.468.183). Wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer u surft op onze website:
  • Wij verwerken informatie over uw apparaat en over uw gebruik van onze website ten behoeve van beveiliging, beheer en verbetering van onze website en voor marketingdoeleinden.
 • Wanneer u klant bent van onze producten of diensten:
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor klantenbeheer.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer van schadegevallen.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor fraudebestrijding
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderzoek en ontwikkeling. Dit kan het samenstellen van een profiel omvatten.

U kunt de volgende rechten uitoefenen, overeenkomstig de voorwaarden die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd:

 • het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming was gebaseerd.
 • het vragen van toegang tot, of enige correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.
 • bezwaar maken tegen elke verwerking met het oog op direct marketing.
 • bezwaar maken tegen elke verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • het zoeken naar de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, die u ons hebt meegedeeld en die wij hebben verwerkt op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent.
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of van de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u meer wilt weten over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, kunt u onze website bezoeken en ons volledige privacybeleid hieronder lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Wij zijn EuroFleet Consult NV/SA met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde (Belgium), Schaarbeeklei 613, RPR/RPM Brussel (ondernemingsnummer 0473.468.183).

Wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming die u kunt contacteren:

 • via de gewone post: Schaarbeeklei 613, 1800 Vilvoorde (Belgium) ;
 • via de telefoon: 02 709 54 40 ;
 • per e-mail: info@eurofleet-consult.com .

Wat verwachten we van u?
Wij verwachten dat u alleen persoonsgegevens over uzelf aan ons doorgeeft. Als u ons ook persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dan moet u ervoor zorgen dat u daartoe gerechtigd bent.

Wij verwachten ook dat de persoonsgegevens die u ons meedeelt correct zijn en dat u ons, indien specifieke persoonsgegevens veranderen, onmiddellijk op de hoogte brengt van deze verandering.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn afhankelijk van de manier waarop u contact opneemt met ons.

U surft op onze website
Wij verwerken informatie over uw apparaat en over uw gebruik van onze website, ten behoeve van (netwerk)beveiliging (om bijvoorbeeld cyberaanvallen af te weren), voor het beheer van onze website (om u bijvoorbeeld in staat te stellen toegang te krijgen tot de website vanaf uw apparaat en uw keuzes te onthouden), voor een beter begrip van uw behoeften en voor voortdurende verbetering van onze website. Deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen. Het is in ons en uw belang om de efficiëntie van onze website te verhogen en onze producten en diensten te optimaliseren. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons beleid met betrekking tot cookies/trackingtools/sociale plug-ins.

U neemt contact met ons op (bijv. door een formulier op onze website in te vullen, door ons een e-mail te sturen)
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en beheren (bijv. verzoek om informatie, incident met de Car Cost Advisor website applicatie). Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

U koopt onze producten of diensten
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor klantenbeheer, op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij deze overeenkomst niet uitvoeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer van claims, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Het is in ons belang om ons te beschermen tegen materiële en immateriële schade. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie ‘Wat zijn uw rechten’).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de direct marketing van onze producten en diensten, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wij vinden het belangrijk om u als klant op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Deze verwerking houdt in dat er een profiel wordt opgesteld. Dit profiel heeft geen invloed op u, behalve in de mate dat deze verwerking kan leiden tot een verbetering van de klantervaring en gepersonaliseerde aanbiedingen, wat voor u een voordeel is. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie ‘Wat zijn uw rechten’).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor fraudepreventie, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Het is in ons belang om ons te beschermen tegen materiële en immateriële schade en om onrechtmatige activiteiten en misbruik van onze producten/diensten/middelen te voorkomen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aggregeren en verwerken voor onderzoek en ontwikkeling, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld statistieken over verkoop, marktanalyse, ontwikkeling van producten/diensten). Wij geloven dat onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot verbetering van de klantervaring en verbetering en innovatie van onze producten/diensten, wat de betrokkenen bij onze producten/diensten zal helpen. Deze verwerking kan het samenstellen van een profiel inhouden. Deze profilering heeft geen invloed op u, behalve in de mate dat deze verwerkingsactiviteit kan leiden tot een verbetering van de klantervaring, verbetering en innovatie van onze producten/diensten, wat voor u een voordeel is. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor dit doel is geen vereiste en u kunt bezwaar maken tegen deze verwerking (zie ‘Wat zijn uw rechten’).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij geven uw persoonsgegevens aan niemand door.

Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgegeven?
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u contact met ons opneemt (u vraagt bijvoorbeeld om informatie, maakt gebruik van de diensten op de website en heeft nog steeds een geregistreerde login) en tot maximaal 10 jaar na het einde van deze relatie.

Wat zijn uw rechten?
U kunt contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen, in overeenstemming met de voorwaarden die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd:

 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens aanvankelijk op uw toestemming was gebaseerd. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien dat het geval is, heeft u het recht om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt te verkrijgen.
 • U heeft het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
 • U heeft het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wissen in één van volgende gevallen:
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking voor direct marketing;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang en wij hebben geen zwaarwegendere redenen om alsnog door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens onrechtmatig;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In de volgende gevallen zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van ons recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • Wij hebben een wettelijke verplichting die de verwerking van uw persoonsgegevens vereist;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen:
 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende de periode dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens moeten controleren.
 • Als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang, gedurende de periode dat we moeten controleren of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de uwe.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking voor direct marketing.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen echter doorgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens als wij aantonen dat wij gegronde redenen hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
 • U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u ons in het kader van een verwerking op basis van de uitvoering van de overeenkomst hebt meegedeeld, te vragen om de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens die u ons in het kader van een verwerking op basis van de uitvoering van de overeenkomst hebt meegedeeld.
 • U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ‘Wie verwerkt uw persoonsgegevens’ of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (‘Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming’).
 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of van de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Belgische Toezichthoudende Autoriteit
In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  contact@apd-gba.be,  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.