Gebruikersovereenkomst

 1. Algemeen

Deze Gebruikersovereenkomst (hierna: “Gebruikersovereenkomst”) is afgesloten tussen u en EuroFleet Consult NV met maatschappelijke zetel te Schaarbeeklei 613, 1800 Vilvoorde, ingeschreven met ondernemingsnummer 0473.468.183. (hierna: “EuroFleet Consult“).

U aanvaardt dat u de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst hebt gelezen en geaccepteerd door het vakje “gelezen en goedgekeurd” in het pop-up venster dat tijdens het registratieproces verscheen (hierna: “Aanvaarding”) aan te vinken.

 1. Definities

2.1.“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie, van welke aard dan ook, zoals financiële, commerciële, economische, technische, juridische of andere informatie, in welke vorm dan ook, schriftelijk, mondeling, elektronisch of in welke andere vorm dan ook, die door de Klant of Gebruiker aan EuroFleet Consult wordt verstrekt, in het bijzonder via een Upload, en die als zodanig is gemarkeerd of geïdentificeerd, of anderszins redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

2.2. Onder “Klant” wordt verstaan de partij die met EuroFleet Consult de Gebruiksvoorwaarden heeft gesloten en waarmee de Gebruiker een relatie heeft als werknemer, agent of enige andere persoon die is aangesteld of gecontracteerd;

2.3. “Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle octrooien, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, merken, rechten op handels- of bedrijfsnamen, domeinnamen, look-and-feel, rechten op goodwill, rechten om een rechtszaak aan te spannen wegens overdracht, modelrechten, auteursrechten, rechten op databanken, rechten op bedrijfsgeheimen, knowhow, morele rechten, en alle rechten van soortgelijke aard of met een gelijkwaardig of vergelijkbaar effect, ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet, en alle aanvragen of rechten om registratie van dezelfde rechten, alsmede alle vernieuwingen en verlengingen van de registratie van dezelfde rechten, zowel nu en in de toekomst als waar ook ter wereld.

2.4.    “Login” betekent de gebruikersnaam, het wachtwoord en alle andere authenticatiegegevens of referenties die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Tool;

2.5. “Bestelling” betekent het document dat door EuroFleet Consult aan de Klant wordt verstrekt en dat de commerciële gegevens van de Dienstvoorwaarden bevat, met inbegrip van de Prijs, het aantal Gebruikers en de Abonnementsperiode;

2.6“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificeerder of één of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2.7.  “Prijs” betekent de door de Klant aan EuroFleet Consult te betalen vergoedingen, zoals gespecificeerd in de Bestelling;

2.8.  “Gegevensbeschermingsbeleid” betekent het gegevensbeschermingsbeleid van EuroFleet Consult met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens;

2.9. “Rapport” betekent alle documenten en gegevens die door het gebruik van de Tool door de Klant en/of de Gebruikers worden gegenereerd en aan hen worden verstrekt, met inbegrip van analyses, feedback, rapporten, vergelijkingen, profielen, budgettering en alle andere informatie;

2.10. “Dienst” betekent het verlenen van toegang tot en de mogelijkheid om de Tool te gebruiken, het opstellen en leveren van de Rapporten en alle andere producten van diensten die door EuroFleet Consult in verband daarmee zijn gecreëerd of geleverd. De details van de Dienst zullen worden beschreven op de Website;

2.11. “Abonnement” betekent de rechten op toegang tot en gebruik van de Tool en de Rapporten die door de Klant onder de Dienstvoorwaarden zijn aangeschaft, zoals gespecificeerd in de Bestelling;

2.12.  “Abonnementstermijn”: de termijn waarvoor de Abonnementen werden gekocht, zoals gespecificeerd in de Bestelling;

2.13. “Tool” betekent de door EuroFleet Consult ontworpen, ontwikkelde, gecommercialiseerde en door EuroFleet Consult via de Website toegankelijk gemaakte beslissingsondersteunende tool voor Car Cost Advisors, inclusief de onderliggende software, in bron- en objectcode en de gebruikersinterface;

2.14. “Uploads” betekent alle bestanden, gegevens, documenten en andere informatie, in welke vorm of formaat dan ook, die door de Klant of de Gebruiker in de Tool worden opgeladen;

2.15. “Gebruiker” betekent de werknemers, agenten of andere personen van de Klant of andere personen die door de Klant zijn aangesteld of gecontracteerd en voor wie de Klant een Abonnement heeft aangeschaft;

2.16. “Website” betekent de webpagina of het online platform waarop de Tool kan worden geraadpleegd en gebruikt;

3. De Dienst 

3.1. EuroFleet Consult zal de Dienst naar beste vermogen en met redelijke zorg verlenen.

3.2. De Gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat EuroFleet Consult de Dienst van tijd tot tijd kan wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderhoud, verbeteringen, upgrades en herstellingen.

3.3. De Gebruiker aanvaardt en stemt ermee in dat de Dienst gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar kan zijn voor onderhoud, verbeteringen, upgrades en herstellingen of om redenen die buiten de macht van EuroFleet Consult liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische problemen en storingen in het netwerk. Voor zover de onderbreking van de Dienst rechtstreeks veroorzaakt wordt door EuroFleet Consult, zal EuroFleet Consult ervoor zorgen dat deze niet langer duurt dan noodzakelijk en zal zij de Dienst zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk herstellen.

4. Gebruiksrechten en beperkingen

4.1. Op voorwaarde dat de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst en de Dienstvoorwaarden volledig worden nageleefd, verleent EuroFleet Consult de Gebruikers een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Tool en recht op het gebruik van de Rapporten. Dit recht is beperkt tot intern gebruik.

4.2. De Gebruikers hebben alleen toegang tot en gebruik van de Tool via een geldige login. De Login is persoonlijk en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroFleet Consult niet aan derden worden overgedragen of meegedeeld.

4.3. De Gebruikers stemmen ermee in zich te onthouden van het volgende gebruik:

 1. het uploaden, opslaan, verspreiden of verzenden van virussen, malware of andere soorten kwaadaardige software of code;
 2. het uploaden, opslaan, verspreiden of verzenden van schadelijke of illegale inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, lasterlijke, discriminerende of aanstootgevende inhoud;
 3. elk gebruik dat inbreuk kan maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Intellectuele eigendomsrechten van derden;
 4. gebruik dat inbreuk kan maken op de Intellectuele eigendomsrechten van EuroFleet Consult, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende activiteiten: (a) de permanente of tijdelijke reproductie van de Tool op welke wijze en in welke vorm dan ook, inclusief, zonder beperking, door middel van reverse engineering of decompilatie van de Tool om welke reden dan ook; (b) de vertaling, aanpassing, opstelling en elke andere wijziging van de Tool en de reproductie van de resultaten daarvan; en (c) elke vorm van distributie onder het publiek, met inbegrip van de verhuur, van de Tool of kopieën daarvan.
 5. gebruik met het oog op het verlenen van diensten aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, diensten die kunnen concurreren met de activiteiten van EuroFleet Consult;
 6. gebruik met het doel producten te creëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, producten die kunnen concurreren met de activiteiten van EuroFleet Consult.

4.4. EuroFleet Consult behoudt zich het recht voor om in de volgende gevallen de toegang tot de Tool te blokkeren, zonder enige vergoeding aan de Gebruikers:

 1. indien zij vermoedt dat onbevoegde gebruikers zich toegang verschaffen of trachten te verschaffen tot de Tool, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van artikel 4.2.
 2. in geval van een inbreuk op artikel 4.3;
 3. in geval van enige andere wezenlijke inbreuk op de Dienstvoorwaarden of dit Gebruikersovereenkomst door de Klant of de Gebruikers.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. EuroFleet Consult is en blijft te allen tijde de enige eigenaar van alle rechten en titels, met inbegrip van de Intellectuele eigendomsrechten, op de Tool, de Website, de Rapporten en de Diensten. Niets in deze Gebruikersovereenkomst kan worden uitgelegd of geïnterpreteerd als het verlenen van een overdracht van rechten.

5.2. Door een Upload te maken, geven de Gebruikers aan EuroFleet Consult uitdrukkelijk toestemming om de Upload te gebruiken voor het verlenen de Dienst en om de Dienst te verbeteren. De Gebruikers verlenen hierbij aan EuroFleet Consult een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en sublicentieerbare licentie, voor de volledige wettelijke duur van de rechten, om de Upload te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, te distribueren en openbaar te maken, met het oog op deze doeleinden via alle mogelijke middelen.

5.3. De Gebruikers garanderen dat zij over alle noodzakelijke rechten beschikken om eender welke Upload uit te voeren en gaan ermee akkoord om EuroFleet Consult te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen en schade die zouden kunnen voortvloeien uit een schending van deze garantie.

5.4. De Gebruikers dienen elke inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van EuroFleet Consult waarvan de Gebruikers kennis hebben genomen, onmiddellijk en volledig aan te melden aan EuroFleet Consult. De Gebruikers verlenen alle medewerking die EuroFleet Consult nodig heeft om een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten te bestrijden.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. EuroFleet Consult zal alle Vertrouwelijke Informatie die door de Gebruikers tijdens of door het gebruik van de Tool aan EuroFleet Consult wordt verstrekt, op dezelfde wijze vertrouwelijk houden en laten houden als zij haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard behoudt of op een wijze die niet minder is dan een redelijke mate van zorgvuldigheid, afhankelijk van welke maatstaf de hoogste is.

6.2. Alle Vertrouwelijke Informatie van de Gebruikers zal uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van de Dienst alsook voor interne doeleinden en zal niet worden bekendgemaakt aan een andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.

6.3. Niettegenstaande andere andersluidende bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst kan EuroFleet Consult Vertrouwelijke Informatie openbaar maken wanneer, op de wijze en in de mate dat deze openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie vereist is om te voldoen aan een toepasselijke wet, een regeling, regel of een vonnis, bevel, uitspraak of beslissing van een administratieve of gerechtelijke instantie. EuroFleet Consult zal in dat geval de Gebruiker onverwijld op de hoogte stellen van de voorwaarden van deze openbaarmaking en zal, voor zover wettelijk toegestaan en uitvoerbaar, met de Gebruiker samenwerken om te voldoen aan de wet, regelgeving, vonnis, bevel, uitspraak of beslissing, terwijl, voor zover mogelijk, nog steeds getracht wordt de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te bewaren.

7. Persoonlijke gegevens

7.1 Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker kan vereisen dat EuroFleet Consult Persoonsgegevens opslaat, verwerkt of anderszins gebruikt. Een dergelijk gebruik van Persoonsgegevens wordt beheerst door het Gegevensbeschermingsbeleid van EuroFleet Consult, dat een integraal onderdeel vormt van deze Gebruikersovereenkomst.

8. Beperking van de aansprakelijkheid 

8.1. EuroFleet Consult is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die kan ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de Tool, de Website of de Diensten, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van EuroFleet Consult.

8.2. Onverminderd het voorgaande erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de Tool en de Rapporten die door deze Tool worden gegenereerd, strikt adviserend van aard zijn. EuroFleet Consult garandeert niet dat de Rapporten die door de Tool worden gegenereerd accuraat en correct zijn. De Gebruiker aanvaardt dat elk gebruik van de Rapporten, de Tool, de Dienst en de Website plaatsvindt op eigen risico van de Gebruiker.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt, zonder beperking, voor elk verlies of schade als gevolg van de volgende activiteiten of omstandigheden:

 1. fouten of nalatigheden van de Klant, de Gebruikers of een derde partij;
 2. een wezenlijke inbreuk op deze Gebruikersovereenkomst door de Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een inbreuk op artikel 4 en artikel 5;
 3. het gebruik van producten en diensten van derden;
 4. verlies van gegevens of informatie door EuroFleet Consult;
 5. het slecht of niet functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding of andere dienst of infrastructuur waarover EuroFleet Consult geen controle heeft;
 6. onderbrekingen in de beschikbaarheid of het functioneren van de Tool, de Website en de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de in artikel 3.2, artikel 3.3 en artikel 4.4 genoemde omstandigheden;
 7. fouten in de Tool, de Website of Diensten waarover EuroFleet Consult geen controle heeft, gezien de stand van de kennis en technologie;
 8. gevallen van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door de mens veroorzaakte rampen of natuurrampen, epidemieën, medische crisissen, materiële schaarste, stakingen, criminele handelingen, vertragingen in de levering of het vervoer of de onmogelijkheid om arbeid of materiaal van de reguliere bronnen te bekomen.

8.3. De vergoeding van de schade die de Gebruiker van EuroFleet Consult kan eisen, zal nooit hoger zijn dan de Prijs vermeld in de oorspronkelijke bestelbon met de Klant. EuroFleet Consult is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade zoals, zonder beperking, winstderving of omzetverlies, verlies van gegevens, verlies van gebruik, reparatiekosten, productiekosten, reputatieschade of verlies van klanten.

9. Schadeloosstelling door de Klant

9.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat EuroFleet Consult alle rechten en rechtsmiddelen die EuroFleet Consult ter beschikking staan, zowel gedurende de looptijd van deze Gebruikersovereenkomst als daarna, al dan niet voortvloeiend uit deze Gebruikersovereenkomst, uit de wet of anderszins, als gevolg van of in verband met de schending door de Gebruiker van deze Gebruikersovereenkomst, misbruik van de Tool, de Website, de Diensten, de Intellectuele eigendomsrechten van EuroFleet Consult of enig ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze Gebruikersovereenkomst, heeft behouden, zal behouden en kan uitoefenen.

10. Duur en beëindiging

10.1. Tenzij anders overeengekomen door de partijen, bijvoorbeeld in de Bestelling, treedt deze Gebruikersovereenkomst in werking op de datum van Aanvaarding en zal het gelden voor de volledige duur van de Abonnementstermijn tussen de Klant en Eurofleet Consult.

10.2. Beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst overeenkomstig dit artikel leidt met onmiddellijke ingang tot beëindiging van alle rechten die EuroFleet Consult op grond van deze Gebruikersovereenkomst heeft toegekend.

11. Diverse Bepalingen

11.1. Deze Gebruikersovereenkomst, de Dienstvoorwaarden voor Klanten en het Privacybeleid bevatten de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken met betrekking tot hetzelfde onderwerp die nog steeds van kracht zijn tussen de Partijen.

11.2. EuroFleet Consult heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikersovereenkomst. De gewijzigde Gebruikersovereenkomst zal aan de Gebruiker worden meegedeeld voor lezing en aanvaarding via de Website, via e-mail of anderszins. Eventuele wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard en worden van kracht door het verdere gebruik van het gereedschap na de datum van kennisgeving of tenminste na 30 (dertig) dagen na de datum van kennisgeving

11.3. Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst, zijn alle rechten en verplichtingen onder deze Gebruikersovereenkomst juridisch bindend voor de Partijen, alsmede voor alle gelieerde personen, dochterondernemingen, moedervennootschappen, afdelingen, rechtopvolgers, werknemers, rechtverkrijgenden, vertegenwoordigers en agenten.

11.4. Voor zover mogelijk worden de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst zodanig geïnterpreteerd dat zij geldig en afdwingbaar zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijft de overige deel van deze bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst volledig van kracht alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit in deze Gebruikersovereenkomst was opgenomen. Bovendien zullen de partijen in een dergelijk geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) of een deel daarvan wijzigen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen op een manier die het doel van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) zo veel mogelijk weerspiegelt.

11.5. Het niet of te laat uitoefenen van enig recht onder deze Gebruikersovereenkomst door een partij, het niet of te laat uitoefenen van enig recht onder deze Gebruikersovereenkomst of het niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen van enig recht onder deze Gebruikersovereenkomst of het niet of slechts gedeeltelijk reageren van een partij in het geval van een schending door de andere Partij van een of meer bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst, zal niet opgevat of geïnterpreteerd worden als een (expliciete of impliciete) afstand (geheel of gedeeltelijk) van de rechten van de andere partij op grond van deze Gebruikersovereenkomst of onder genoemde bepaling(en), en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten uitsluiten. Elke afstand van een recht moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Indien er een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand is gedaan van een recht na een specifieke tekortkoming van een partij, kan de andere partij zich niet op deze verklaring van afstand beroepen ten gunste van een nieuwe tekortkoming, vergelijkbaar met de vorige, of ten gunste van een andere vorm van tekortkoming.

11.6. Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, en er zal geen gevolg worden gegeven aan enige andere regels of bepalingen van rechtskeuze of collisieregels of -bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal), die tot gevolg zouden hebben dat het recht van enig ander rechtsgebied van toepassing is.

11.7. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.